Glossary Terms

Newly Diagnosed Information Days (0-2 years) ¦ Diwrnodau Gwybodaeth Diagnosis Newydd (0-2 oed)

A two day event for families with newly diagnosed deaf children aged 0-2

Digwyddiad deuddydd ar gyfer teuluoedd sydd â phlant 0-2 oed sydd newydd eu hadnabod yn fyddar.

A Mum cuddles her baby girl
 • Forthcoming dates

  13 October 2018 - 14 October 2018 (10am-4.30pm) (Novotel Cardiff Centre ¦ Novotel Caerdydd Canolog)

 • Location

  Novotel Cardiff Centre ¦ Novotel Caerdydd Canolog, Schooner Way, Atlantic Wharf, Cardiff ¦ Ffordd Schooner, Caerdydd, CF10 4RT

  See map

 • Contact

  Marcella Meehan

  Events Team ¦ Trefnwr y Digwyddiad, National Deaf Children's Society (Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar), Vincent House, Quay Place, 92-93 Edward Street, Birmingham, B1 2RA,

  Tel: 0121 234 9832, Fax: 0121 233 9575,

 • Details

  Price: £FREE ¦ AM DDIM

About the event

Has your child recently been identified as deaf?

A ydy'ch plentyn newydd gael ei adnabod yn fyddar?

This free family event is an opportunity to explore the early stages of your deaf child's development.

Mae'r digwyddiad i'r teulu hwn sydd am ddim yn gyfle i drafod cyfnodau cynnar datblygiad eich plentyn byddar.

 

Topics will include:

- Developing communication

- Supporting your child's early learning

- Your child's hearing

- Accessing technology

 

Mi fydd y pynciau yn cynnwys:

- Datblygu cyfathrebu

- Cefnogi dysgu cynnar eich plentyn

- Clyw eich plentyn

- Cael mynediad at dechnoleg

 

 FAQs

How much does it cost?

The event is free, booking is essential.

Will refreshments be provided?

Lunch and refreshments will be provided free of charge.

Can I bring my children?

If you are unable to secure childcare then a crèche will be available.

There isn't an event in my area?

The events team will be happy to discuss your family's individual needs.

I need an interpreter. Do you provide one?

Communication and language support is available upon request. This would include British Sign Language and other language interpreters.

 Is this event for me?

Yes! If you have a deaf child aged between 0-2 years and they have been diagnosed as deaf in the last 18 months you can get lots of useful information and support by coming along. 

 

Cwestiynau Cyffredin

Faint mae'n ei gostio?

Mae'r digwyddiad am ddim, mae archebu lle yn hanfodol.

A fydd lluniaeth ar gael?

Darperir cinio a lluniaeth am ddim.

A allaf ddod â fy mhlant gyda fi?

Os na allwch sicrhau gofal plant wedyn mi fydd crèche ar gael.

Nid oes digwyddiad yn fy ardal?

Mi fydd y tîm digwyddiadau yn hapus i drafod anghenion unigol eich teulu.

Mae angen dehonglydd arna i. A ydych yn eu darparu?

Mae cefnogaeth iaith a chyfathrebu ar gael yn ôl y gofyn. Byddai hyn yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain a dehonglwyr ieithoedd eraill.

A ydy'r digwyddiad hwn yn berthnasol i fi?

Ydy! Os oes gennych blentyn rhwng 0 a 2 oed ac maent wedi derbyn diagnosis o fyddardod o fewn y 18 mis diwethaf, gallwch gael lot o wybodaeth ddefnyddiol a chefnogaeth drwy ei fynychu.